Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí licence

#

přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Obchodní společnost Quiet Tech s. r. o., IČO: 085 71 619, Stupkova 952/18, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, společnost zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79678 (dále jen „poskytovatel“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí licence (dále jen „VOP“).

I. Účel VOP

 1. Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi poskytovatelem a jednotlivými nabyvateli při uzavírání licenčních smluv, jejichž předmětem je poskytnutí práva nabyvateli v rozsahu možnosti užívat aplikaci iBee,
 2. Licence k dílu je nabízena poskytovatelem v rámci internetového obchodu provozovaného na internetových stránkách www.ibee.cz
 3. Samotná aplikace iBee je umístěna na internetové doméně app.ibee.cz
 4. Ustanovení těchto VOP se vztahuje na licenční smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem jako podnikatelem a nabyvateli jako fyzickými osobami podnikajícími nebo právnickými osobami.

II. Informace o poskytovateli

 1. Základní údaje o poskytovateli:
  obchodní firma: Quiet Tech s. r. o.
  IČO: 085 71 619
  sídlo: Stupkova 952/18, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
  rejstříkový soud: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 79678
 2. Další kontaktní údaje jsou dále uvedeny na internetových stránkách www.ibee.cz v záložce Kontakty.

III. Použité pojmy

Pro účely těchto VOP platí, že:

 1. smluvními stranami jsou poskytovatel a nabyvatel;
 2. dílem je webová aplikace iBee na internetové stránce app.ibee.cz s funkcemi dle specifikace na stránce www.ibee.cz a nabyvatel je srozuměn s tím, že se označení dílai jeho funkcionalita může do budoucnosti měnit v závislosti na rozhodnutí poskytovatele o budoucích aktualizacích či jiné formě vývoje díla;
 3. prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít licenční smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;
 4. internetový obchod poskytovatele je místo provozované na internetových stránkách www.ibee.cz, které umožňuje uzavření licenční smlouvy mezi smluvními stranami;
 5. licenční smlouvou je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne poskytovateli povinnost nabyvateli poskytnout právo užívat dílo za podmínek v těchto VOP uvedených a nabyvateli povinnost za poskytnutí díla uhradit poskytovateli odměnu za poskytnutí licence (dále jen „odměna“) a povinnost užívat dílo v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP.

IV. Licenční smlouva

 1. Licenční smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod poskytovatele.
 2. Licenční smlouva se uzavírána tak, že nabyvatel v internetovém obchodě poskytovatele vybere plán užívání a vyplní registrační formulář kde zadá požadované údaje a dílo závazně objedná. Objednáním díla potvrzuje nabyvatel, že se seznámil s těmito VOP, že je jimi vázán, a že souhlasí s uzavřením licenční smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku. Učiněná objednávka musí být akceptována poskytovatelem. Akceptace poskytovatelem nabývá účinnosti a licenční smlouva je uzavřena okamžikem, kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde nabyvateli.
 3. Objednávka nabyvatele podle odst. 2) je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření licenční smlouvy složením zálohy na úhradu odměny nabyvatelem, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaných děl.
 5. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si od nabyvatele potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky nabyvatele, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li nabyvatel reagovat na žádost poskytovatele o autorizaci objednávky do deseti (10) pracovních dnů ode dne učinění žádosti poskytovatele o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li nabyvatel objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je poskytovatel oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena licenční smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které nabyvateli vzniknou v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy (např. náklady na připojení k síti INTERNET), si hradí nabyvatel sám.
 7. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené licenční smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanovením těchto VOP. Smluvní strany výslovně vylučují, aby se na úpravu jejich práv a povinností užily obchodní podmínky nabyvatele.
 8. Poskytovatel má právo omezit počet kusů díla, ke kterému je licence poskytována, poskytovaných jednomu nabyvateli v určitém období.

V. Poskytnutí práva užívat dílo

 1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli na základě licenční smlouvy a v souladu s těmito VOP právo užívat dílo za podmínek uvedených v těchto VOP a nabyvatel právo užívat dílo uzavřením licenční smlouvy a za podmínek uvedených v těchto VOP přijímá. Právo nabyvatele se vztahuje i na užití díla, kterým by bylo dílo nahrazeno, a to v případě, že by byla zachována shodná či obdobná funkce díla.
 2. Součástí práva nabyvatele podle odst. 1) je i právo užívat dílo po provedení jakékoliv jeho aktualizace poskytovatelem, a to ve všech budoucích verzích díla, nebude-li poskytovatelem stanoveno jinak.
 3. Nabyvatel je srozuměn s tím, že užíváním díla nabyvatelem bude vznikat u poskytovatele anonymizovaná databáze výstupů z díla, jejímž pořizovatelem a vykonavatelem veškerých práv k ní je poskytovatel.

VI. Odměna za poskytnutí licence

 1. Poskytnutí licence je sjednáno jako úplatné, vyjma plánu Free, který je poskytován nabyvateli pouze jednou na dobu maximálně 3 měsíce.
 2. Odměna je uvedena v ceníku plánů a v ceníku doplňkových služeb v rámci internetového obchodu poskytovatele. Odměna je stanovena za časový úsek jednoho kalendářního měsíce v případě plánu, nebo za jednotku v případě doplňkových služeb. Celková výše odměny je kalkulována, v případě plánu, jako součin odměny za zvolený plán a počet objednaných měsíců, a v případě doplňkových služeb jako součin odměny za službu a počet objednaných jednotek.
 3. Nabyvatel je povinen zaplatit za dílo odměnu platnou v okamžiku účinnosti licenční smlouvy. Do okamžiku účinnosti licenční smlouvy je poskytovatel oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu měnit odměnu v internetovém obchodu poskytovatele.
 4. Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit, tj. zejména zvýšit, odměnu, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém poskytovatel oznámil nabyvateli, že dojde ke změně výše odměny.
 5. Odměna je splatná do 14 dní od uzavření licenční smlouvy. Nabyvatel není oprávněn podmiňovat uhrazení odměny tím, že mu poskytovatel dříve nebo současně s uhrazením odměny poskytne právo dílo užívat, tímto však není dotčeno právo poskytovatele umožnit nabyvateli užívat dílo, aniž by byla doposud uhrazena odměna.
 6. Nebude-li poskytovatelem stanoveno jinak (např. Plán Free), je podmínkou poskytnutí licence k dílu plné uhrazení odměny ze strany nabyvatele.
 7. V případě prodlení nabyvatele s úhradou odměny, je nabyvatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikla porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou.
 8. Je-li poskytovatelem poskytována jakákoli sleva, nelze tuto slevu sčítat s jinými slevami nebo výhodami.

VII. Doba trvání smlouvy

 1. Licenční smlouva a licence k užití díla byla uzavřena, resp. poskytnuta na dobu určitou, dle objednávky na internetových stránkách poskytovatele, nebo v aplikaci iBee v rámci prodloužení.
 2. Podmínky uzavření licence na dobu určitou:
 3. V případě, že si nabyvatel v rámci možností na internetovém obchodu poskytovatele vybral plán Free, platí, že licence je poskytnuta nabyvateli bezúplatně, a to maximální dobu 3 měsíců s tím, že uplynutím této doby, nebude-li v této době objednán placený plán, licence zaniká. Pro případ licence poskytnuté na zkušební dobu se uplatní ustanovení těchto VOP.
 4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět licenční smlouvu bez výpovědní doby, pokud:
  1. nabyvatel je v prodlení s úhradou odměny anebo jakéhokoli svého jiného peněžitého dluhu vůči poskytovateli a porušení této své povinnosti nenapraví ani do deseti (7) pracovních dnů ode dne, kdy byl k tomuto vyzván poskytovatelem;
  2. nabyvatel porušil jakoukoliv ze svých povinností podle čl. IX. odst. 4) anebo 5) těchto VOP; anebo
  3. nabyvatel užívá dílo či umožňuje užívat dílo, resp. prostředí, jehož je dílo součástí, v rozporu s obecně závaznými právními přepisy anebo porušil-li nabyvatel tyto VOP či obecně závazné právní předpisy; anebo
  4. došlo k zániku nabyvatele.
 5. V případě ukončení licenční smlouvy, je poskytovatel oprávněn bez jakéhokoli předchozího upozornění odejmout nabyvateli licenci k dílu, a to včetně provedení blokace přístupu nabyvatele či jakékoli osoby odvozující svá práva od nabyvatele k dílu.

VIII. Nevýhradnost licence

Licence podle licenční smlouvy je sjednána jako nevýhradní licence, tj. nabyvatel je srozuměn s tím, že poskytovatel je i nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, i k poskytnutí licenci třetím osobám.

IX. Rozsah licence

 1. Licence je poskytnuta s:
  1. množstevním omezením tak, že může být užita jen a pouze v rámci jedné provozovny nabyvatele;
  2. místním omezením tak, že dílo může být užíváno jen na území České republiky, a to konkrétně v místě provozovny nabyvatele;
  3. časovým omezením tak, že dílo může být užíváno jen po dobu trvání licenční smlouvy.
 2. Nabyvatel prohlašuje, že
  1. pro užívání díla není třeba, aby jej nabyvatel jakkoli rozmnožoval, překládal, zpracovával, upravoval či jinak jej měnil, a ani, aby si zhotovoval záložní rozmnoženiny díla, a nabyvatel se současně zavazuje zdržet se ve vztahu k dílu uvedených činností;
  2. se s dílem před uzavřením licenční smlouvy seznámil a prohlašuje, že dílo je funkčně propojitelné s jinými počítačovými programy nabyvatele, a nabyvatel nepotřebuje rozmnožovat kód tvořící dílo nebo překládat jeho formu při rozmnožování nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně.
 3. Nabyvatel je povinen:
  1. užívat dílo jen v původní podobě a dílo nikterak nezpracovávat či neměnit;
  2. zdržet se všeho, čím by zasahoval do práv poskytovatele anebo by tato práva ohrožoval;
  3. v případě, že zjistí jakékoli chyby v díle, je povinen na tyto chyby bez zbytečného odkladu upozornit v písemné formě poskytovateli.
 4. Nabyvatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele:
  1. poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě zcela nebo zčásti;
  2. postoupit licenci třetí osobě zcela nebo zčásti;
  3. upravovat, zpracovávat či jinak měnit dílo, včetně jeho názvu nebo označení jeho autora;
  4. spojit dílo s jiným dílem;
  5. zařadit dílo do díla souborného;
  6. užít dílo v podobě zpracované či jinak změněné, v souboru anebo ve spojení;
  7. zhotovovat si dočasné, trvalé, přímé a ani nepřímé rozmnoženiny díla nebo jeho části;
  8. užít dílo při evidenci tržeb tak, že by jednal svým jménem na účet jiného poplatníka a ani užívat dílo při evidenci tržeb tak, že by byl jiným poplatníkem pověřen k evidování tržeb tohoto jiného poplatníka;
  9. rozšiřovat dílo, pronajímat dílo, půjčovat dílo, sdělovat dílo, vysílat dílo či jinak dílo užívat nad rámec uvedený v odst. 1).
 5. Současně s uzavřením licenční smlouvy poskytl poskytovatel nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence, což nabyvatel uzavřením licenční smlouvy potvrzuje.
 6. V případě, že nabyvatel porušil jakoukoliv svou povinnost mu danou v tomto článku, je poskytovatel oprávněn požadovat po nabyvateli úhradu veškeré újmy, včetně újmy nemajetkové, která poskytovateli vznikla porušením povinností nabyvatele.

X. Důvěrnost informací

 1. Veškeré informace, které budou nabyvateli poskytnuty poskytovatelem v souvislosti s jednáním o uzavření licenční smlouvy a při uzavření licenční smlouvy, veškeré informace, které budou nabyvateli poskytnuty při plnění licenční smlouvy a licenční smlouva, se považují za důvěrné.
 2. Nabyvatel nesmí důvěrné informace prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
 3. Nabyvatel je povinen utajit před třetími osobami veškeré podklady a veškerá sdělení, jichž se mu od poskytovatele dostalo podle licenční smlouvy anebo v souvislosti s ní. Závazek podle předchozí věty trvá i po ukončení licenční smlouvy, a to po dobu pěti (5) let ode dne, ve kterém došlo k ukončení licenční smlouvy.
 4. V případě, že nabyvatel porušil jakoukoliv svou povinnost mu danou v tomto článku, je poskytovatel oprávněn požadovat po nabyvateli úhradu veškeré újmy, včetně újmy nemajetkové, která poskytovateli vznikla porušením povinností nabyvatele.

XI. Vadné plnění a náhrada škody

 1. Poskytovatel neodpovídá nabyvateli za to, že dílo bude odpovídat požadavkům nabyvatele, a ani za to, že dílo bude bezchybné, tj. poskytovatel zejména neodpovídá za to, zda bude dílo kdykoli dostupné, zda bude jeho provoz dostatečně rychlý, nepřerušovaný a bez jakýchkoli dalších chyb. S těmito skutečnostmi je nabyvatel plně srozuměn a za těchto skutečností nabývá licenci k dílu. Případné chyby či nepřesnosti v obsahu Díla nejsou považovány za vadu Díla (Dílo je poskytováno “tak, jak je”) avšak Poskytovatel je povinen takové případné chyby či nepřesnosti odstranit bez zbytečného odkladu po upozornění Nabyvatele a případně i bez takového upozornění, pokud nějaké chyby či nepřesnosti zjistí sám svou činností.
 2. Nabyvatel se seznámil s obsahem Díla a tento obsah z hlediska účelu, pro který je Dílo určeno, akceptuje.
 3. Nabyvatel je rozuměn s tím, že pro užívání díla a naplnění jeho funkčnosti, je nezbytné, aby si nabyvatel zajistil na své náklady a nebezpečí nejméně toto technické vybavení:
  1. Internetový prohlížeč v jedné z jeho posledních 3 verzí podporující cookies a scriptování ES5
  2. kvalitní a stabilní připojení k internetu
 4. Nabyvatel je srozuměn s tím, že aplikace iBee je možno užívat jen s těmi tiskárnami, které jsou uvedeny v pokynech poskytovatele.
 5. Nabyvatel se uzavřením licenční smlouvy vzdává svých práv z vadného plnění, která by mu jinak jako nabyvateli licence náležela.
 6. Smluvní strany se dohodly na limitaci odpovědnosti poskytovatele za škodu, kterou by poskytovatel podle licenční smlouvy či v souvislosti s ní způsobil nabyvateli tak, že poskytovatel odpovídá nabyvateli za škodu maximálně do výše uhrazené odměny za jeden rok, kdy po dosažení tohoto limitu již poskytovatel neodpovídá nabyvateli za jakoukoli škodu.

XII. Smlouva o zpracování osobních údajů

Smluvní strany, a to poskytovatel v postavení zpracovatele a nabyvatel v postavení správce současně s uzavřením licenční smlouvy uzavírají smlouvu o zpracování osobních údajů tak, jak je uvedena jako Příloha č. 1 těchto VOP.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Nabyvatel není oprávněn odkazovat na jakékoli své obchodní podmínky. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí licenční smlouvou a těmito VOP. Práva a povinnosti ve VOP neupravené se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními ObčZ. Smluvní strany však vylučují, a by se na jejich vztah vztahovala ustanovení § 1799 a § 1800 ObčZ o adhezních smlouvách.
 2. Nabyvatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností. Nabyvatel není oprávněn zastavit či postoupit jakoukoli svou pohledávku či její část, kterou má vůči poskytovateli, anebo postoupit licenční smlouvu, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
 3. Nabyvatel souhlasí s tím, aby poskytovatel převedl jako postupitel svá práva a povinnosti z licenční smlouvy nebo z její části třetí osobě. V případě postoupení licenční smlouvy je postoupení licenční smlouvy vůči nabyvateli účinné okamžikem, kdy nabyvateli poskytovatel postoupení licenční smlouvy oznámí nebo kdy jí postupník postoupení licenční smlouvy prokáže. V případě postoupení licenční smlouvy se neužije ustanovení § 1899 ObčZ.
 4. Poskytovatel je oprávněn po dobu trvání licenční smlouvy měnit tyto VOP s tím, že je povinen informovat o změně VOP nabyvatele, a to e-mailem adresovaným na e-mailovou adresu mu sdělenou nabyvatelem při registraci v internetovém obchodě poskytovatele. Nabyvatel je oprávněn odmítnout nové znění VOP a vypovědět licenční smlouvu s výpovědní dobou jeden (1) měsíc ode dne doručení výpovědi poskytovateli, a to ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne, kdy byl poskytovatelem seznámen s novým zněním VOP. Nevypoví-li ve lhůtě uvedené v předchozí větě nabyvatel licenční smlouvu, je vázán novým zněním VOP.
 5. Žádná ze smluvních stran sebe sama ve vztahu k druhé smluvní straně nepovažuje za slabší smluvní stranu.
 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021

V Olomouci dne 1.1.2021

 

 

Příloha č. 1 ke všeobecným obchodním podmínkám pro poskytnutí licence

#

Současně s uzavřením licenční smlouvy uzavírají nabyvatel v postavení správce a poskytovatel v postavení zpracovatele tuto smlouvu o zpracování osobních údajů v tomto znění:

I. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva“) je zpracování osobních údajů zpracovatelem pro správce ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a to v souvislosti s licenční smlouvu uzavřenou mezi správcem a zpracovatelem, na základě které zpracovatel poskytuje správci plnění spočívající v právu užívat autorské dílo pod názvem IBee (dále jen „vedlejší smlouva“), kdy v souvislosti s plněním zpracovatele pro správce je nezbytné zpracovávat osobní údaje subjektů údajů.

II. Předmět smlouvy

 1. Na základě této smlouvy se zpracovatel zavazuje pro správce zpracovávat osobní údaje tak, jak jsou tyto uvedeny v čl. III. této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním zpracovatele podle vedlejší smlouvy.
 2. Zpracovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat jen v souladu s touto smlouvou a pro správce.
 3. Ke zpracování osobních údajů může docházet jen na území členských států Evropské unie.

III. Osobní údaje

 1. Zpracování osobních údajů se vztahuje k těmto typům osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefon, dotazníky a fotografie. Zpracování osobních údajů se nevztahuje k citlivým osobním údajům podle čl. 9 GDPR. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat pro správce, bude-li toto v souladu se zákonností zpracování podle čl. 6 GDPR, také osobní údaje, které získá při plnění této smlouvy.
 2. Povaha a účel zpracování jsou stanoveny takto: uchování nezbytných údajů klienta za účelem plánování termínů návštěv a evidence stavu služeb pro zajištění jejich kontinuality a kvality.
 3. Kategorie subjektů údajů je vymezena tak, že jde o klienty nabyvatele.

IV. Prohlášení zpracovatele

Zpracovatel prohlašuje, že je takovým zpracovatelem, který poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.

V. Práva a povinnosti správce

Správce je povinen poskytnout zpracovateli potřebnou součinnost k plnění povinností zpracovatele podle této smlouvy.

VI. Povinnosti zpracovatele

 1. Zpracovatel je povinen postupovat tak, aby zajistil ochranu práv subjektů údajů.
 2. Zpracovatel je povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy vhodná technická a organizační opatření pro zajištění zpracování osobních údajů v souladu s GDPR.
 3. Zpracovatel nesmí bez předchozího písemného povolení správce učiněného v souladu s čl. 28 odst. 2) GDPR zapojit do zpracování osobních údajů podle této smlouvy žádného dalšího zpracovatele.
 4. Zpracovatel je dále povinen:
  1. zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
  2. zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
  3. přijme všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR, tj. opatření potřebná k zabezpečení zpracování; zpracovatel zejména zajistí, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich zničení, ztrátě, pozměnění, zneužití atd.;
  4. dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v článku 28 odst. 2) a 4) GDPR;
  5. zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR;
  6. je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;
  7. v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo EU nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;
  8. poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracovatele stanovené v této smlouvě nebo mu uložené podle GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje;
  9. informovat neprodleně správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR nebo jiné předpisy EU nebo členského státu týkající se ochrany osobních údajů;
  10. vést v písemné formě záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro správce;
  11. k plnění dalších povinností tak, jak mu plynou z GDPR.
 5. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, je zpracovatel povinen tuto skutečnost oznámit správci poté, kdy se o porušení zabezpečení osobních údajů dozvěděl.

VII. Odměna

Tato smlouva je sjednána jako bezúplatná, kdy plnění podle této smlouvy je nezbytnou podmínkou toho, aby mohly smluvní strany řádně dostát svým povinnostem souvisejícím s vedlejší smlouvou.

VIII. Doba trvání zpracování

Smluvní strany se dohodly, že doba trvání zpracování je stanovena tak, že bude trvat po dobu, po kterou bude trvat vedlejší smlouva. Ukončením vedlejší smlouvy zaniká tato smlouva.

IX. Důvěrnost informací

 1. Veškeré informace, které si smluvní strany poskytly v souvislosti s jednáním o uzavření této smlouvy a při uzavření této smlouvy, veškeré informace, které si poskytnou při plnění této smlouvy a tato smlouva, se považují za důvěrné.
 2. Smluvní strana, které byly důvěrné informace podle odst. 1) poskytnuty, je nesmí prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
 3. Toto ustanovení se nevztahuje na zákonem uložené povinnosti smluvních stran informovat o obsahu této smlouvy, na výkon práv z této smlouvy, na výkon povinností podle GDPR či jiného obecně závazného právního předpisu a dále na informace poskytované právním a/nebo daňovým poradcům, jsou-li vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti touto smlouvu neupravené řídí se dále ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“) a GDPR, případně dalšími souvisejícími předpisy.
 2. Smluvní strany se dohodly, resp. prohlašují, že:
  1. se na jejich právní vztah neužije ustanovení § 557, § 1793 odst. 1), § 1799 a 1800 ObčZ;
  2. vylučují, aby se v jejich právním styku plynoucím z této smlouvy přihlíželo k obchodním zvyklostem;
  3. vylučují, aby odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetím nabídky;
  4. na sebe přebírají nebezpečí změny okolností;
  5. každá z nich měla dostatek času a skutečnou příležitost projednat všechny podmínky této smlouvy;
  6. žádná ze smluvních stran se necítí být slabší smluvní stranou vůči druhé smluvní straně;
  7. zpracovatel odpovídá správci za škodu maximálně do výše 100% ceny zakoupené licence, kdy po dosažení tohoto limitu již zpracovatel neodpovídá správci za jakoukoli škodu.
 3. Pokud by se stala některá ujednání této smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s platným právem tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.